Uned Hawliau Plant Castell-nedd Port Talbot
Hero_img_1520__2_

Cymryd Rhan

Plant a Phobl Ifanc

Os ydych chi’n blentyn neu’n unigolyn ifanc beth am gysylltu â ni i weld sut gallwch chi gymryd rhan? Gallech gael hyfforddiant am ddim a’r cyfle i ennill cymwysterau, yn ogystal â chwarae rhan bwysig yn y gwaith o hyrwyddo hawliau plant a herio agweddau negyddol tuag at blant a phobl ifanc.

Canolfan Galw Heibio

5.30 – 7.30pm ar ddydd Mercher a dydd Iau
Mae Canolfan Galw Heibio’r Uned Hawliau Plant i bobl ifanc rhwng 11 ac 18 oed nawr yn agored ar ddydd Mawrth a dydd Mercher rhwng 5.30 a 7.30pm
Pŵl, Tennis Bwrdd, X-Box, Celf a Chrefft.
Dewch draw i gymryd rhan!
Dewch i’n gweld yn 36 Orchard Street, Castell-nedd. SA11 1HA

Eiriolwyr dros Blant

Nod y prosiect hwn yw recriwtio a hyfforddi Hyrwyddwyr Hawliau Plant ym mhob ysgol uwchradd a phrosiect cwricwlwm amgen yn ardal Castell-nedd Port Talbot. Mae Hyrwyddwyr Hawliau Plant yn addysgu eu cyfoedion ynghylch hawliau plant ac yn rhoi cymorth a chefnogaeth i’r rheini sy’n teimlo bod eu hawliau wedi cael eu tanseilio.

Ymddiriedolwyr Ifanc

Wyddoch chi mai oedran cyfartalog cymedrig Ymddiriedolwyr Elusennau yw 57?
A bod llai na 30 o ymddiriedolwyr, allan o gyfanswm o 810,000, o dan 18 oed?
Mae’r Uned Hawliau Plant yn cynnig cyfle i bobl ifanc rhwng 15 a 25 oed gymryd rhan mewn hyfforddiant yn rhad ac am ddim i’w cyfarparu â’r sgiliau a’r wybodaeth hanfodol i eistedd ar Fyrddau Ymddiriedolwyr a Rheolwyr ac i ennill Cymhwyster AQA ‘Paratoi i fod yn Aelod o Fwrdd’.
Os ydych chi’n unigolyn ifanc neu’n Fwrdd Ymddiriedolwyr sydd am gynnwys pobl ifanc yn y gwaith o reoli eich sefydliad, cofiwch gysylltu â ni.

Grŵp Cyfryngau

Hoffech chi gael dweud eich pwt ynghylch sut y mae pobl ifanc yn cael eu cynrychioli yn y cyfryngau? Rydym yn cynnal nifer o brosiectau cysylltiedig â’r cyfryngau gydol y flwyddyn er mwyn helpu i hyrwyddo hawliau plant a phobl ifanc.
I gael gwybodaeth am unrhyw rai o’n grwpiau a’n sesiynau hyfforddi, cysylltwch â’r Uned Hawliau Plant ar 01639 323030 drwy e-bostio info@childrensrightsunit.org.uk

Gweithwyr Proffesiynol

Os ydych chi’n weithiwr proffesiynol beth am gymryd rhan a’n helpu ni i wella bywydau plant a phobl ifanc drwy fabwysiadu dull gweithredu sy’n seiliedig ar hawliau plant? Ymunwch â Chynghrair Hawliau Plant Castell-nedd Port Talbot a chymryd rhan yn y drafodaeth leol a chenedlaethol ar yr agenda hawliau plant. Gall yr Uned Hawliau Plant ddarparu hyfforddiant, cefnogaeth, arweiniad a’r newyddion diweddaraf am faterion hawliau plant.
Bydd y Gynghrair yn cynnig cydgefnogaeth i’w haelodau ac yn gweithredu fel dull o adnabod a rhoi sylw i faterion sy’n destun pryder cyffredin. Bydd aelodau’n cael hyfforddiant ar hawliau plant ac ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn er mwyn cefnogi eu rôl fel llysgennad hawliau plant yn eu sefydliadau.
Rydym yn cydlynu rhaglen flynyddol o sesiynau codi ymwybyddiaeth a hyfforddiant am ddim ar gyfer pobl broffesiynol. Mae’r newyddion diweddaraf am ein rhaglen digwyddiadau ar gael yn ein hadran Newyddion, ar Facebook ac ar Twitter. Neu, gallwch gysylltu ag Emma ar EmmaB@childrensrightsunit.org.uk.
Mae’r Uned Hawliau Plant hefyd yn cyflwyno sesiynau hyfforddi ar hawliau plant i grwpiau ysgolion. Os ydych chi’n gwybod am grŵp a fyddai’n hoffi cymryd rhan, anfonwch e-bost at info@childrensrightsunit.org.uk